Friday, December 23, 2011

Kuru Kuru Sushi


Kuru Kuru Sushi
Went to a new Kuru Kuru Sushi (kaiten zushi) place that had some funky new electronics and touch screen ordering.

No comments:

Post a Comment